Science Mobil

De Science Mobil kënnt vum 11.06.-21.06.24 bei eis an d’Schoul vir de Cycle 3 a Cycle 4, dëst mam Thema « Einblick in die Evolution ». Duerch fuerschend Aktivitéite kréien si en Abléck an d’Theme vun der DNA, den Déierenaarten an der Evolutioun vun de Liewewiesen.

Katégorie: