Kannergemengerot 2024

Wärend der leschter Versammlung vum Kannergemengerot hunn déi 13 Memberen aus verschiddenen Klassen sech d´Hänn richteg dreckeg gemaach. Si hunn  nei Hochbeeter fir hire Schoulhaff opgestallt a beplanzt. 

Dëst war awer net hiren eenzege Projet! An hirer Fräizäit hunn si nieft enger Frëndschaftsbänk mat handgemaachte Spiller an néie Reegele fir de Pausenhaff och nei Computere fir d´Maison Relais organiséiert. Sie waren donieft och op d´EdFest an hu selbststänneg hier Aarbecht virgestallt. 

E grousse Merci ginn un d´Alicia , den Arnaud, de Charbel , d´Ella , d´Emily, de Louis M., de Louis W., d´ Loïs, de Mathys, d´Noémie, de Pressian, d´Scarlett an den Théo.

Katégorie: