Merci!

Léif Elteren,

Mir soen iech villmools Merci fir är Ënnerstëtzung um Chrëschtmaart.
Mat ärer Hëllef konnte mir en Don vun 3674,53 € un « Action pour un Monde Uni – Instituto Mundo Libre » maachen.

Villmools Merci!
D’Léierpersonal aus dem Beiestack

Katégorie: